Gedrags- en ontwikkelingsstoornissen

Woord vooraf

Een mens is meer dan zijn diagnose. Het hebben of krijgen van een ‘stempeltje’ moet niet doel op zich zijn. Daarnaast mag het ook niet zo zijn dat mensen zich verschuilen achter hun diagnose. Wel helpt het enorm jezelf en een ander begrijpen als je het juiste ‘stempeltje’ weet. Zie een diagnose als het krijgen van een handleiding. Of in elk geval een aanzet hiervan.

Mijn coaching zal er op gericht zijn de coachee te helpen bij het accepteren van zichzelf en zijn (afwijkende)gedrag. Ondersteunen bij het omgaan met zijn/haar zwakke en sterke kanten zodat de coachee zelfverzekerder en sterker in het leven staat.

Dit is een overzicht van veel voorkomende gedrags- en ontwikkelingsstoornissen.

 

Faalangst

Ik heb faalangst al sinds groep 7. Daar kregen we een keer een toets en ik klapte helemaal dicht, ik begon te zweten en had het gevoel dat ik niets mee wist. In groep 8 had ik de CITO-toets heel slecht gemaakt, natuurlijk kreeg ik een lager advies dan verwacht. Ik baalde als een stekker. Toen ik in de eerste klas van het vo zat, hadden we gym en moesten we op een trampoline springen met een been en dan met twee voeten op een mat terecht komen. Ik moest natuurlijk als eerste maar ik durfde niet, ik raakte helemaal in paniek en ben hard weggelopen. De hele klas lachtte mij uit. Met toetsen en repetities heb ik er ook heel veel last van. Ik durf helemaal niets te vragen aan de leraar, want ik ben bang dat ze me stom zullen vinden en me uitlachen. Mijn ouders willen nu dat ik een soort faalangsttraining ga volgen, want zij weten het ook niet meer.

We spreken van faalangst wanneer iemand ten gevolge van angstgevoelens onder het verwachtte niveau presteert. Op zich is het geen probleem wanneer men bij hun werk een zekere spanning ervaren, dit kan zelfs leiden tot betere prestaties. Het wordt pas vervelend indien de spanning de persoon blokkeert in het leveren van prestaties. Faalangstige mensen hebben vaak een negatief zelfbeeld. Ze zijn ervan overtuigd dat ze onderpresteren ten opzichte van hun leeftijdsgenoten. Slechte resultaten bevestigen het negatieve zelfbeeld. Faalangst leidt in veel situaties ook tot lichamelijke reacties: slaapproblemen, buik- en darmklachten, hoofdpijn en hartkloppingen zijn veel voorkomende lichamelijke klachten.

Voor meer informatie: http://www.faalangst.nl

 

Depressiviteit

Ik weet het toch

elke dag weer

is grijs en grauw

is negatief.

Je ziet het toch

het mislukt steeds weer.

Ik zei het toch

Ik weet het toch

ik zie het toch…..

Als gevoelens van somberheid en neerslachtigheid gedurende tenminste een paar weken het grootste deel van de dag beheersen, dan is er mogelijk sprake van een depressie. Een depressie kan zich op elke leeftijd, van jongs af (3 jaar) voordoen.  Oorzaak ligt vaak in een combinatie van factoren. In de eerste plaats erfelijkheid. Daarnaast middelengebruik, introvert zijn, ingrijpende negatieve levenservaringen, de mate van afhankelijkheid, weerbaarheid en sociale competentie. Ook het slachtoffer zijn van pesten kan een belangrijke factor zijn.

voor meer informatie: http://www.depressiecentrum.nl

 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Natuurlijk zou ik het wel willen

op mijn stoel blijven zitten

niet overal op reageren en

mopperen op een ander

niet zo impulsief.

Natuurlijk zou ik het wel willen

gewoon mijn aandacht bij de les

mijn werk, dat ziet er netjes uit.

Natuurlijk zou ik het wel willen,

maar vaak lukt het niet, oh nee

want ik heb ADHD.

 

Er worden vaak 3 typen onderscheiden:

type 1: alleen aandachtsproblemen, zonder hyperactiviteit en impulsiviteit. (ADD)

type 2: alleen impulsiviteit en hyperactiviteit, zonder de aandachtsproblemen.

type 3: de combinatie van aandachtsproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit. Als we het over ADHD hebben, bedoelen we meestal deze vorm. Deze komt ook het vaakst voor.

Voor meer informatie: www.adhd.pagina.nl

 

ADD (Attention Deficit Disorder)

 Waarom

Waarom is mijn hoofd

Zo verward?

Is het zo onrustig

Binnenin

Binnenin mijn hoofd?

Stop!

Het is genoeg

Er kan niets meer bij

Mijn denken

Slaat op hol

De gedachten vliegen door elkaar

Wat gebeurt er toch?

Wat denk ik eigenlijk?

Alles

Niets

Ik kan het niet meer volgen

 

ADD is een aandachtstekortstoornis zonder het kenmerk hyperactiviteit. Het is een syndroom dat meestal gekenmerkt wordt door serieuze en blijvende problemen welke resulteren in:

-Slechte concentratie

-Slechte beheersing van de impulsen.

ADD wordt niet snel herkend. Er wordt gesuggereerd dat het bij ADD ook gaat om een langzamere informatieverwerking in de hersenen. Toch geven deze mensen/kinderen aan dat het druk is in hun hoofd, terwijl ze traag en bedachtzaam overkomen. Zo wordt ADD ook wel aangeduid als ‘Alle Dagen Dromerig’.

Voor meer informatie: www.levente.nl

 

Autisme

Zo te zien is er met Mike niets aan de hand. Toch is hij anders dan anderen. Hij kan urenlang tikken op zijn favoriete voorwerpen. Op andere mensen reageert hij niet. Zijn ouders dachten eerst dat hij doof was. Maar hij kan alles horen. Hij kan alles zien, voelen en ruiken en het kan best zijn dat hij intelligent is. Toch is het bijna onmogelijk om met hem in contact te komen. Hij kan tijdenlang zitten, afgesloten van alles, alsof hij er niet bij hoort. En soms raakt hij plotseling geweldig van streek, is hij zonder aanwijsbare reden boos of doodsbang. Mike heeft een autistische stoornis.

Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis, waarbij men vooral een onvermogen heeft adequaat te reageren op andere mensen en situaties. Deze mensen/kinderen worden door hun omgeving als ‘vreemd’ ervaren. Hierdoor zijn ze vaak erg eenzaam en moeilijk te begrijpen. De stoornis gaat niet over. Voor het derde levensjaar is sprake van een achterstand in of een abnormaal functioneren op het terrein van:

  • Sociale interacties (non-verbaal gedrag)
  • Taal in sociale communicatie ( achterstand in praten, niet praten, eigenaardig taalgebruik)
  • Het fantasie spel (een banaan is een banaan, geen telefoon)

Voor meer informatie: www.landelijknetwerkautisme.nl

Syndroom van Asperger

Breek de stilte

 

Hij is een kind als vele kinderen

Hij is niet meer en ook niet minder

Maar als je praat, zegt hij bijna nooit iets terug

Hij kan de hele dag verdwijnen

In een wereld vol geheimen

Hij is rusteloos en altijd op de vlucht

 

Hij leeft alleen maar in gedachten

En hij lijkt op iets te wachten

Maar de trein waar hij op wacht komt nooit voorbij

Er bestaan geen medicijnen

Die de stilte doen verdwijnen

En er zijn nog zoveel kinderen zoals hij

Stef Bos

Het syndroom van Asperger is een aan autisme verwante stoornis. Het syndroom wordt ook wel: ‘Oops, wrong planet’ genoemd. Veel lijkt voorbij te gaan aan de persoon. Deze mensen beschikken over een goede intelligentie, gepaard met afwijkend gedrag. De communicatie verloopt moeizaam; veel dingen worden niet of verkeerd begrepen. Het socialisatieproces verloopt problematisch; personen lijken zich niet in te kunnen leven in de gevoelens van anderen, non-verbale uitingen worden niet opgepikt of niet begrepen, grapjes behoeven uitleg. Dit kan leiden tot sociaal isolement en eenzaamheid. Vaak hebben dergelijke mensen een opvallende interesse of talent op een bepaald terrein. Het syndroom wordt ook wel hoogfunctionerend autisme genoemd.

Voor meer informatie: www.autisme-asperger.startpagina.nl

PDD-nos (Pervasive Development Disorder- Not Otherwise Specified)

Trynke,

Je bent zo gewoon

En toch zo anders

Wanneer ik met je praat dan lijk je wel te fluisteren

Maar mij begrijpen doe je niet

Zijn we op dezelfde aarde

Of is er sprake van een andere planeet?

Laat mij niet los, verdwijn niet in je eenzaamheid

Maar sta me toe in jouw gedachten

En kijk dan ook mijn wereld in!

Samen, soms heel even

Zijn wij dan heel even een.

(moeder van Trynke)

Het gaat hier om een ontwikkelingsstoornis dat het gehele functioneren van de persoon. Not otherwise specified wil zeggen dat het gaat om een verzamelbegrip dat meerdere ontwikkelingsstoornissen omvat. PDD-nos is een informatieverwerkingsprobleem. Mensen vallen vaak op door sociale problemen (vermijden oogcontact, problemen in communicatie, sociale situaties verkeerd inschatten, geen reëel zelfbeeld) en de moeite die ze ondervinden in het omgaan met anderen. Ze voelen zich vaak bedreigd, angstig en onzeker. Het in zichzelf terugtrekken is een veelvoorkomend verschijnsel.

Voor meer informatie: www.pdd-nos.nl

 

Dyscalculie

Kinderen met dyscalculie hebben ernstige problemen met (leren) rekenen. Ze hebben veel moeite met het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde. Een kind met dyscalculie heeft problemen met de plaats van getallen en maakt veelvuldig omkeringen van getallen. Ook kan een kind geen associaties maken met eerder opgedane kennis.

Dyslexie

Hebt u sig wel uns probirren foor te stellen dad u op u buurroo un fellutju papyr font met durop heel feel letturs? En dad ju dan sav dengken: wad moed ik ur mee? Ik durv te weden dad u dur hil lan op om sav staarrun. Weed uu, dad hep ik ook altijt. Mar die leturs die plaagen mu so, altijt wir. Of ik nuu mun best doe of niet, wat makt ut uit. Irluk gesegt sie du letturs steets wir foor ut irst. Zorrie mar so is ut. Fint u mij dom? Okee. Ik weed wel betur. Ik kan hooge sijffurs haalen op feel fakun. Mar ju moet niet nar mun sgrijfautun kijkkun. Ja, ik heb disleksei!

Niet kunnen lezen, dat betekent dyslexie letterlijk. De term komt uit het Latijn, want dys = niet goed functioneren, lexis = taal of woorden. Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.

Voor meer informatie: www.balansdigitaal.nl

NLD: Non verbal learning disabilities

Kinderen met NLD hebben problemen met het verwerken van non-verbale informatie. Ze komen verbaal vaak zeer vaardig over, maar hebben moeite met het verwerken van zintuiglijke prikkels. NLD is soms moeilijk te herkennen, omdat bepaalde kenmerken zich ook bij andere ontwikkelingsstoornissen voordoen. De problemen uiten zich in de motoriek, het ruimtelijk inzicht, het inzicht in oorzaak-gevolg-relaties, de schoolse vaardigheden bij rekenen en schrijven, het werktempo en het ‘sociale snapvermogen’.

Voor meer informatie: http://www.nldinfo.nl

 

bron: 'Leerlingen met een specifieke hulpvraag'door Pyt Nauta en Marinus Giesing en www.gezondheidsnet.nl